Back to index
Name Saving Loan date Loan Amt Deposit Amt Balance Amt Interest Paid Penalty Paid
Column Totals col-sum col-sum col-sum col-sum
Balram Somnani 54000 2023-11 0 0 0 0 1170
Nitin Chalak 40000 2022-05 60000 11000 49000 30980 730
Ravi Mesharam 40000 2023-05 100000 22300 77700 25140 250
Anil Tidke 39000 2022-08 100000 11000 89000 47780 7420
Kishor Pachbhai 40000 0 0 0 0 10
Pankaj Ghormode 40000 2022-02 50000 50000 0 12642 23191
Gajendra Domale 40000 2022-04 100000 46000 54000 31480 12550
Samser Pathan 42000 0 0 0 0 0
Firoz Lalani 40000 2024-06 100000 150000 100000 30006 10
Ravindra Bhandarwar 40000 0 0 0 0 0
Rupraj wakode 40000 2022-09 80000 66000 14000 28180 0
Nilesh Tonge 40000 0 0 0 0 0
Sadashiv Mandawar 40000 0 0 0 0 0
Vijay Sunatkar 40000 0 0 0 0 0
Dipak Sunatkar 40000 2023-11 50000 11000 39000 7560 -260
Sachin Kukde 40000 2023-09 100000 100000 0 6000 0
Dr Bhupendra Uike 40000 2023-12 300000 61220 238780 17585 0
Ganesh Kewatkar 40000 0 0 0 0 0
Amol kukudkar 40000 0 0 0 0 0
Raman Gagapurwar 40000 0 0 0 0 10
Nitesh Khadse- 40000 0 0 0 0 490
Ajay Kukadkar 40000 0 0 0 0 0
Milind Khond 40000 2021-09 15000 41000 4000 10360 300
Avinash Bhandekar 43000 0 0 0 0 0
Kuldip Gaurkar 40000 0 0 0 0 -30
Farukh Sheikh 39000 2022-02 70000 11000 59000 33600 6500
Shekhar Fulmali 38000 0 0 0 0 0
Ashish Bharne 40000 2022-01 50000 21000 29000 15380 2026
Om Pawar 39000 0 0 0 0 50
Baba Umare 40000 2021-09 100000 81000 19000 45180 0
Jagdish Konde 40000 2022-03 100000 100000 0 14770 9420
Rakesh Watekar 40000 2023-11 100000 11000 89000 12430 0
Swapnil Mane 40000 0 0 0 0 0
Ashish Deshmukh 40000 0 0 0 0 0
Pradip Madavi 40000 0 0 0 0 240
hemraj Banble 40000 2024-06 50000 150000 50000 22400 7360
Chhotu Yadav 42000 2023-10 500000 211000 489000 88500 0
Kunal Pendorkar 40000 2022-04 50000 50000 0 11363 8960
Keshav Hukre 40000 0 0 0 0 0
Shrikant Patrange 40000 0 0 0 0 0
Tushar Chopkar 40000 0 0 0 0 0
Mayur Rahate 40000 0 0 0 0 0
Ravi Kamble 39000 2022-02 100000 100000 0 14000 2270
Prem Kumar Durge 40000 0 0 0 0 20
Pramod Dhore 40000 0 0 0 0 10
Mahesh Kukadkar 40000 0 0 0 0 0
Nandu Pote 21000 2022-03 80000 30000 80000 15300 10820
nitin Thakre 40000 0 0 0 0 80
Manoj Devkule 49000 0 0 0 0 70
Satish Trinagari 50000 0 0 0 0 7150
Ajay Sahare 39000 0 0 0 0 3650
Yashvant Durge 39000 0 0 0 0 3600
Shubham Konde 39000 2023-07 40000 100000 0 8250 3620
Mohnish Chiye 28000 2022-05 40000 11000 29000 16000 16792
Suresh Nagrale 39000 2023-07 100000 11220 88780 22495 3800
Ramesh Faye 39000 0 0 0 0 3800
Subhash Bhoyar 40000 2022-03 40000 41000 29000 22580 1960
Ravi Mogilwar 40000 2024-04 100000 41000 89000 17340 9022
Aniket Agrawal 40000 0 0 0 0 0
Total above-sum above-sum above-sum above-sum
Middlerow-sum
Name Saving Loan date Loan Amt Deposit Amt Balance Amt Interest Paid Penalty Paid