Back to index
Name Saving Loan date Loan Amt Deposit Amt Balance Amt Interest Paid Penalty Paid
Column Totals col-sum col-sum col-sum col-sum
Balram Somnani 54000 2023-11 0 0 0 0 1170
Nitin Chalak 39000 2022-05 60000 11000 49000 30000 730
Ravi Mesharam 39000 2023-05 100000 15000 85000 23440 250
Anil Tidke 39000 2022-08 100000 11000 89000 46000 7420
Kishor Pachbhai 39000 0 0 0 0 10
Pankaj Ghormode 39000 2022-02 50000 50000 0 12642 23191
Gajendra Domale 39000 2022-04 100000 46000 54000 30400 12550
Samser Pathan 42000 0 0 0 0 0
Firoz Lalani 39000 2023-01 100000 150000 0 30006 10
Ravindra Bhandarwar 39000 0 0 0 0 0
Rupraj wakode 39000 2022-09 80000 66000 14000 27900 0
Nilesh Tonge 39000 0 0 0 0 0
Sadashiv Mandawar 39000 0 0 0 0 0
Vijay Sunatkar 39000 0 0 0 0 0
Dipak Sunatkar 39000 2023-11 50000 11000 39000 6780 -280
Sachin Kukde 39000 2023-09 100000 100000 0 6000 0
Dr Bhupendra Uike 39000 2023-12 300000 61000 239000 14000 0
Ganesh Kewatkar 39000 0 0 0 0 0
Amol kukudkar 39000 0 0 0 0 0
Raman Gagapurwar 39000 0 0 0 0 10
Nitesh Khadse- 39000 0 0 0 0 490
Ajay Kukadkar 39000 0 0 0 0 0
Milind Khond 39000 2021-09 15000 41000 4000 10200 300
Avinash Bhandekar 43000 0 0 0 0 0
Kuldip Gaurkar 39000 0 0 0 0 -30
Farukh Sheikh 39000 2022-02 70000 11000 59000 33600 6500
Shekhar Fulmali 38000 0 0 0 0 0
Ashish Bharne 39000 2022-01 50000 21000 29000 14800 2026
Om Pawar 39000 0 0 0 0 50
Baba Umare 39000 2021-09 100000 81000 19000 44800 0
Jagdish Konde 39000 2022-03 100000 100000 0 14770 9420
Rakesh Watekar 39000 2023-11 100000 11000 89000 10650 0
Swapnil Mane 39000 0 0 0 0 0
Ashish Deshmukh 39000 0 0 0 0 0
Pradip Madavi 39000 0 0 0 0 240
hemraj Banble 39000 2023-07 100000 150000 0 22400 7360
Chhotu Yadav 42000 2023-10 500000 211000 489000 91000 0
Kunal Pendorkar 39000 2022-04 50000 50000 0 11363 8960
Keshav Hukre 39000 0 0 0 0 0
Shrikant Patrange 39000 0 0 0 0 0
Tushar Chopkar 39000 0 0 0 0 0
Mayur Rahate 39000 0 0 0 0 0
Ravi Kamble 39000 2022-02 100000 100000 0 14000 2270
Prem Kumar Durge 39000 0 0 0 0 20
Pramod Dhore 39000 0 0 0 0 10
Mahesh Kukadkar 39000 0 0 0 0 0
Nandu Pote 21000 2022-03 80000 30000 80000 15300 10820
nitin Thakre 39000 0 0 0 0 80
Manoj Devkule 49000 0 0 0 0 70
Satish Trinagari 50000 0 0 0 0 7150
Ajay Sahare 38000 0 0 0 0 3650
Yashvant Durge 38000 0 0 0 0 3600
Shubham Konde 38000 2023-07 40000 100000 0 8250 3620
Mohnish Chiye 28000 2022-05 40000 11000 29000 16000 16792
Suresh Nagrale 38000 2023-07 100000 11000 89000 20715 3800
Ramesh Faye 38000 0 0 0 0 3800
Subhash Bhoyar 39000 2022-03 40000 41000 29000 22000 1960
Ravi Mogilwar 39000 2024-04 100000 41000 89000 15560 9022
Total above-sum above-sum above-sum above-sum
Middlerow-sum
Name Saving Loan date Loan Amt Deposit Amt Balance Amt Interest Paid Penalty Paid